Algemene voorwaarden werving & selectie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en activiteiten van Connexions Uitzendorganisatie B.V. op gebied van Werving & Selectie.

ConnexionsUuitzendorganisatie B.V. neemt u de tijdrovende sollicitatieprocedure uit handen en werkt op basis van No Cure, No Pay.

1. Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen,
zowel mondeling, schriftelijk en digitaal via internet of een vergelijkbaar
medium, welke betrekking hebben op te verrichten diensten op het gebied van
het werven & selecteren van kandidaten door Connexions Uitzendorganisatie
B.V. aan opdrachtgevers.

1.2
Toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn
slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij door Connexions Uitzendorganisatie B.V. schriftelijk of middels digitale kanalen zijn bevestigd.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder navolgende begrippen verstaan:

2.1
Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door bemiddeling van Connexions Uitzendorganisatie op basis van werving & selectie voorziet van kandidaten. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, woorden ook met de opdrachtgever gelieerde (rechts)personen bedoeld;

2.2
Kandidaat: iedere natuurlijke persoon, die door bemiddeling van Connexions Uitzendorganisatie op basis van werving & selectie werkzaamheden gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers;

2.3
Opdracht: de opdracht (in welke vorm dan ook) die opdrachtgever aan Connexions Uitzendorganisatie geeft met betrekking tot werven & selecteren van kandidaten, welke direct in dienst zullen treden bij opdrachtgever;

2.4
Overeenkomst: de overeenkomst, waarin de voorwaarden van de uitvoering van de opdracht zijn neergelegd.

3. Selectie van kandidaten

3.1
Connexions Uitzendorganisatie B.V. heeft volledige vrijheid bij de selectie van kandidaten en betrekt hierbij:

  • de hoedanig- en kundigheden van de kandidaat, zoals deze door de kandidaat aan
    Connexions Uitzendorganisatie B.V. bekend zijn gemaakt;
  • de persoonlijke ervaringen die Connexions Uitzendorganisatie B.V. heeft met de kandidaat;
  • de door opdrachtgever verstrekte selectiecriteria.

3.2
Opdrachtgever voert te allen tijde zelf een kennismakingsgesprek/sollicitatiegesprek met geselecteerde kandidate;

3.3
Connexions Uitzendorganisatie B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als zij om enigerlei reden niet in staat is om tijdig de door opdrachtgever gevraagde kandidaten voor te dragen.

4. Verantwoordelijkheid opdrachtgever

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor leiding en toezicht voor aan haar door Connexions Uitzendorganisatie B.V. voorgestelde kandidaten en voor het ter beschikking stellen van de benodigde middelen om de functie naar behoren uit te kunnen voeren. Tevens is opdrachtgever verantwoordelijk voor hetgeen van een werkgever verwacht wordt op basis van wet- en regelgeving. Enige aansprakelijkheid voor Connexions Uitzendorganisatie B.V. is daarbij uitgesloten.

5. Verplichting Connexions Uitzendorganisatie B.V.

Connexions Uitzendorganisatie B.V. verplicht zich iedere opdracht met de groots mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen kandidaten te selecteren conform visie en missie van Connexions Uitzendorganisatie  B.V., overeenkomstig de criteria zoals door opdrachtgever verstrekt.

6. Aansprakelijkheid

6.1
Connexions Uitzendorganisatie B.V. is niet aansprakelijk als de door haar geselecteerde kandidaten niet blijken te voldoen aan de verwachting van opdrachtgever;

6.2
Connexions Uitzendorganisatie B.V. draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook die door haar bemiddeling in dienst getreden kandidaten veroorzaken aan opdrachtgever, zijn bedrijf of aan derden;

6.3
Aansprakelijkheid van Connexions Uitzendorganisatie B.V. ten opzichte van opdrachtgever is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot het totale factuurbedrag dat Connexions Uitzendorganisatie B.V. voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht;

6.4
Opdrachtgever zal Connexions Uitzendorganisatie B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken ten opzichte van Connexions Uitzendorganisatie B.V. eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in art. 7:658 BW.

7. Tarieven

7.1
Het tarief voor bemiddeling bij werving & selectie van kandidaten voor opdrachtgever wordt uitgedrukt in een percentage van 20% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) op basis van het aantal uren dat de kandidaat in dienst treedt met een minimum van € 2.500,-.
De factuur met de wervingsfee wordt bij aanvang indiensttreding van de kandidaat in rekening gebracht;

7.2
Betaling is verschuldigd zodra een kandidaat een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever heeft gesloten;

7.3
Betaling is eveneens verschuldigd indien opdrachtgever een kandidaat die hij heeft afgewezen, alsnog binnen 12 maanden na de introductie of het kennismakingsgesprek een aanbieding doet voor een dienstverband en er een arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor het verrichten van werkzaamheden in welke zin dan ook, conform de voorwaarden zoals vermeld in art. 7.1 en 7.2;

7.4
Indien een via Connexions Uitzendorganisatie B.V. bemiddelde werknemer en opdrachtgever ongeacht de reden na de proeftijd uit elkaar gaan, is Connexions Uitzendorganisatie B.V. niet gehouden tot enige financiële compensatie. Connexions Uitzendorganisatie B.V. gaat in dit geval kosteloos op zoek naar een andere kandidaat;

7.5
In geval van een opdracht door werving & selectie staat de opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van het aangeleverde functieprofiel en/of profiel van de gezochte kandidaa;

7.6
In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat de volledige wervingsfee te voldoen;

7.7
Een werving & selectie opdracht vindt plaats op basis van “no cure, no pay”, waarbij het de opdrachtgever vrij staat een kandidaat via andere kanalen te werven. De opdrachtgever is echter verplicht om Connexions Uitzendorganisatie B.V. op de hoogte te houden van de voortgang van het wervingsproces, dit om overbodige activiteiten te voorkomen;

7.8
Onverminderd het bepaalde in art. 9 van deze algemene voorwaarden is het de opdrachtgever niet toegestaan om de persoonlijke gegevens van een voorgestelde kandidaat op welke wijze dan ook aan derden kenbaar te maken;

8. Betaling

8.1
Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan;

8.2
Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal rente verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur, te weten 1,5% per maand;

8.3
Daarnaast is de opdrachtgever in geval van verzuim gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, aan Connexions Uitzendorganisatie B.V. te vergoeden, welke nodig zullen zijn om de aan haar verschuldigde bedragen te doen innen.

9. Geheimhouding

Connexions Uitzendorganisatie B.V. verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar kenbaar gemaakte informatie met betrekking tot opdrachtgever die bij de uitoefening van haar werkzaamheden te hare kennis komt, welke niet van algemene bekendheid is.

10. Wijziging

Connexions Uitzendorganisatie B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra Connexions Uitzendorganisatie B.V. de opdrachtgever in kennis heeft gesteld.

11. Geschillen

Geschillen tussen opdrachtgever en Connexions Uitzendorganisatie B.V. zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Connexions Uitzendorganisatie B.V.